Редовно Общо отчетно–изборно събрание на „СКЕНАР Асоциация – България”

Уважаеми колеги!

На 12 и 13 май 2012 г., в хотелски комплекс „България”, Хасковски минерални бани се проведе редовното годишно отчетно-изборно Общо събрание на „СКЕНАР Асоциация – България” при:
 
Дневен ред

1. Приемане на нови членове.
2. Получаване на „Удостоверения за членство”
3. Отчет за дейността на „СКЕНАР Асоциация – България” за 2011г.
4. Годишен финансов отчет 
5. Избор на нов Управителен съвет и Комисия по етика.
6. Приемане на програма за дейността на сдружението за следващ период.
7. Организационни въпроси  и семинар на тема „Актуални въпроси и особености на приложението на СКЕНАР – терапията при лечение на характерни за периода заболявания”.
 
На събранието присъстваха общо 38 души и бяха приети 5 нови членове. Бяха приети „Отчет на Управителния съвет за дейността на „СКЕНАР Асоциация – България” за 2011 год.” и „Финансов отчет за дейността на СНЦЧП „СКЕНАР Асоциация – България” за 2011 година”.

Общо събрание 2012г.

По точка 5 от дневния ред – „Избор на нов Управителен съвет и Комисия по етика” след направените предложения и разисквания Общото събрание единодушно реши да продължи срока на мандата на досегашния Управителен съвет в състав:

1. д-р Иван Стоянов Иванов
2. д-р Мустафа Халил Халил 
3. д-р Снежанка Илиева Антонова
4. д-р Елка Донкова Тодорова – Панайотова
5. Дамянка Делчева Аладжова 

и Комисията по етика към дружеството в състав:

1. д-р Румяна Кузмова
2. д-р Юлиана Данаилова
3. Валентина Бакалова

с нов тригодишен мандат. 

По точка 6 от дневния ред бе приета „Програма за дейността на сдружението” за следващия период”, която включва:

1. Тематичен семинар през есента на 2012 г., по възможност с участие на международен преподавател. 
2. Редовно годишно отчетно Общо събрание и семинар в периода м. март - м. май 2013 г.


По точка 7 от дневния ред – „Организационни въпроси”, бе взето решение и възложено на Огнян Ландов, да бъдат писмено информирани неприсъствалите членове на СНЦЧП „СКЕНАР Асоциация – България” за взетите решения и да им бъде напомнено за основните задължения на всеки член според чл. 10 от глава II на Устава: 
и т. 4.3 от Етичния кодекс:

Бе взето и решение на страницата на „СКЕНАР Асоциация – България” в интернет, след процедура определена от Общото събрание и заседание и решение на Управителния съвет, да бъде публикуван списък на отпадналите членове на сдружението съгласно чл. 13 (4) от Устава и чл. 22 (4) от ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

След събранието, бе проведен семинар на тема „Актуални въпроси и особености на приложението на СКЕНАР – терапията при лечение на характерни за периода заболявания”. Със свои интересни изказвания по темата взеха участие д-р Елка Тодорова, д-р Иван Иванов, д-р Юлиана Данаилова и др.

Общо събрание 2012г.


По традиция вечерта отново всички бяха заедно и общуването продължи вече в неформална обстановка и с много веселие, благодарение на прекрасното обслужване на персонала от х-л „България”.

Общо събрание 2012г.
На следващия ден, семинарът продължи до обяд със специално подготвена за участниците лекция по темата от д-р Румяна Кузмова. Състоя се оживена и ползотворна дискусия.

Всички участници в семинара получиха интересни материали, в т.ч. методически пособия за приложението на „Външни електроди” и „Лечебно одеяло” и бяха запознати с новите прибори SCENAR-DE и SCENAR-DE – P1, P2 (partner) и ефективноста на работа с динамични електроди.

Очакваме вашите предложения за тема на семинара през есента!

Д-р Иван Иванов – Председател на УС на САБ
Д-р Румяна Кузмова – Председател на КПЕ