Кодекс

КОДЕКС ЗА ПРАКТИКА, ПОВЕДЕНИЕ И ЕТИКА
НА РЕГИСТРИРАНИТЕ КЪМ
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА
„СКЕНАР АСОЦИАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ”
ЧЛЕНОВЕ ПРАКТИКУВАЩИ СКЕНАР ТЕРАПИЯ


    Този Кодекс беше приет от Общото събрание на СНЦЧП „СКЕНАР АСОЦИАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ” (САБ) на 21 ноември 2009г., като документ, който в своята цялост ръководи професионалното поведение на българските СКЕНАР терапевти (СТ).
    Този Кодекс е в съответствие със съществуващите етични норми в медицинската практика.

    Целта на този кодекс е да:
даде на регистрираните към САБ СТ ръководство за професионалното им поведение
увери обществото, че регистрираните СТ работят, водени от еднакво високи стандарти на професионално поведение и грижа за пациента.

    Регистърът на членовете и СПИСЪКЪТ на практикуващите СТ се поддържа от Управителния съвет (УС) на САБ и се публикува и актуализира в сайта на САБ


УВОД


    СКЕНАР (Самоконтролируема Енерго-Невро Адаптивна Регулация) е неинвазивна, безлекарствена терапевтична технология, насочена към активиране на защитните резерви на човешкия организъм и подпомагане на неговите адаптационни, авторегулаторни и автотерапевтични механизми. СКЕНАР е биоуправляема, индивидуално дозирана, енерго-информационна електроимпулсна терапия, която съчетава принципите на древното лечителско изкуство на Изтока с модерната електронна технология.
    СТ, като специалисти от областта на алтернативната медицина, спазват същите високи професионални стандарти, ръководещи конвенционалните медици и се ангажират:

Да се отнасят към всеки пациент отговорно, учтиво и внимателно.
Да уважават достойнството и личният живот на пациентите.
Да изслушват пациентите и уважават техните възгледи.
Да дават информация на пациентите по разбираем за тях начин.
Да уважават правото на пациентите да бъдат включени във взимането на решения относно лечебния процес.
Да се придържат винаги към стандартите за добра практика.
Да осъвременяват непрекъснато своите професионални знания и умения
Да бъдат честни и признават границите на своята професионална компетентност.
Да уважават и пазят поверителна информация.
Да не допускат личните им убеждения да навредят на грижите за техните пациенти.
Да не злоупотребяват с оказаното им доверие.
Да работят с колегите си по начини, които най-добре служат на интересите на пациентите.

1. Връзка пациент – СТ.

1.1. Връзката между СТ и пациента се базира на коректност и пълна поверителност.

1.2. СТ ще поддържа документацията на пациента във формат и детайли, препоръчани от САБ и отговарящи на действащото законодателство.

    Съгласно Закона за здравето (ДВ, бр. 70/10.08.2004г), СТ е длъжен да вписва в Книгата за посещенията данните за всяко лице, потърсило неговата помощ, както следва:

Дата на всяко посещение
Пореден номер на всяко посещение
Трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес
Оплаквания, съобщени по време на посещението
Извършените неконвенционални терапевтични дейности

1.3. СТ е длъжен да получи изричното писмено съгласие за прилагане на СКЕНАР терапия на лицата, потърсили помощта му.

    Спецификата на СКЕНАР терапията изисква СТ да обясни на пациента, при първото му посещение, как работи апаратът и какво може да се очаква по време на процеса на лечение (“лечебна криза”, “обостряне”).
    В процеса на лечението трябва да се дават необходимите разяснения за спецификата на провежданата терапия и да се дава възможност на пациента да задава допълнителни въпроси или да изрази мнение.

1.4. СТ никога не трябва да преувеличава тежестта на състоянието на пациента, нито да дава изрични обещания и гаранции относно резултатите от СКЕНАР терапията, както пред пациента или негов представител, така и пред друг обществен форум.

1.5. СТ по всяко време трябва да се държи учтиво и с полагаемото се уважение към своите пациенти, независимо от тяхната възраст, здравословно състояние, раса, религия, пол, сексуална ориентация или политическа принадлежност.

1.6. В ситуации, при които лечението на пациент налага медицинска диагноза или излиза извън компетенцията или опита на СТ, той е длъжен да потърси необходимия съвет от подходящо квалифициран медик.

1.7. СТ никога не трябва да нарушава професионалното естество на своята връзка с пациента. При никакви обстоятелства СТ не трябва да злоупотребява с пациента финансово, сексуално, емоционално или по някакъв друг начин.

2. Преглед и лечение на пациенти.

2.1. СТ не може да препоръчва лечение, да предлага лекарства или храни въз основа само на своята СКЕНАР квалификация. Той може да прави това, само когато му позволява друга негова квалификация или когато е дадено предварително съгласие от Комисията по професионална етика (КПЕ) на САБ, или тогава, когато го прави изрично в качеството си на непрофесионалист. СТ трябва да съветва пациента да потърси помощ от друг професионалист, когато по негово мнение това е подходящо.

2.2. С цел планиране на лечението, СТ може да разчита, че информацията, получена от пациента при регистрацията му, е точна и пълна, само когато пациентът изрично е заявил и потвърдил това със собствения си подпис в регистрационната документация (информирано съгласие).

2.3. Ако, за целите на точната диагноза, е необходим преглед на сексуално чувствителна зона, причините за такъв преглед и описанието на процедурата трябва да бъдат дадени на пациента преди този преглед. Пациентът има право на придружител. Препоръчва се придружител от един и същ пол с пациента да присъства по времето на такъв преглед. За целите на този Кодекс, за сексуално чувствителните зони се приемат вътрешните и външни гениталии, анусът, ректумът и перианалната зона и гърдите.

2.4. Правото на пациента да откаже някакво конкретно лечение трябва винаги да бъде уважено от СТ.

2.5. Освен с изричното съгласие на пациента или в случаите на непълнолетен - на неговия родител или настойник, по време на консултацията или лечението не може да присъства трета страна.

2.6. Добрата практика изисква СТ да информира пациента си, когато според него продължаването на СКЕНАР лечението е малко вероятно да постигне желания ефект.

3. Данни за пациента и поверителност.

3.1. СТ ще съхранява внимателно данните на пациента за всички негови посещения, консултации, лечебни процедури и др. по начин, съгласно действащото законодателство препоръчан от КПЕ и УС на САБ за срок не по-малък от 10 години.

3.2. СТ носи отговорност цялата информация, поддържана относно пациент, по всяко време да остава поверителна и в съответствие със законите на страната, освен с изричното съгласие на пациента.

3.3. Пациентът има право да види всяка информация за себе си, поддържана от СТ, който трябва да му разясни използваната медицинска или специализирана терминология.

3.4. СТ може да разкрие поверителна информация, отнасяща се до пациент на друг СТ или медицинско лице, когато има нужда да се вземе второ мнение или за целите на статистиката, като гарантира пациентът да не бъде споменаван по име, нито да се използва друг метод за идентификация.

3.5. СТ може да разкрие поверителна информация за пациент с негово съгласие на друг СТ, действащ като временно заместващ, съобразно същите условия и задължение за поверителност.

3.6. СТ трябва да създаде съответна организация за грижите за своите пациенти в случай на отпуск или непредвидено отсъствие.

4. Отговорности на СТ към професията и Регистъра на САБ.

4.1. СТ не трябва да компрометира СКЕНАР и САБ, да злепоставя работата на
свои колеги или да говори с неуважение за тях публично. Когато има данни, че СТ се е държал некоректно или продължава да прави това, трябва да се изпрати поверителна бележка до УС на САБ, който ще отнесе въпроса до КЕ на САБ. КЕ от своя страна трябва да поиска обяснение и да излезе със свое становище не по-късно от два месеца от получаването на сигнала.

4.2. СТ ще поддържа високите стандарти на професионално поведение, съответстващи на членството в Регистъра, и ще съблюдава най-висока степен на почтеност и отговорност в СКЕНАР практиката.

4.3. СТ ще поддържа, чрез непрекъснато осъвременяване на информация и/или препоръчано обучение, ниво на компетентност, съответстващо на членството му в Регистъра. СТ трябва да присъства поне веднъж годишно на мероприятие за Продължаващо професионално обучение (ППО). САБ ще поддържа подробна информация за учебните постижения на всеки регистриран СТ. СТ не трябва да извършва или да участва в обучение или преподаване на СКЕНАР терапия, освен ако не е официално квалифициран за такава дейност.

4.4. СТ не трябва до прави никакво писмено или друго твърдение относно излекуването на някоя специфична болест чрез СКЕНАР терапия, освен ако за това няма официално обявени резултати от клинични изследвания.

4.5. СТ няма да привлича пациенти, за които се грижат други техни колеги-професионалисти. СТ е длъжен да се отнася с уважение към желанието на пациента да смени своя СТ.

4.6. СТ няма да използва титли или изображения, указващи някаква медицинска квалификация, освен ако не притежава такава.

4.7. СТ е длъжен да практикува в помещения, съответстващи на здравните наредби.

4.8. СТ трябва да информира за всяка промяна на адрес, координати за връзка и други важни промени на обстоятелствата, както УС на САБ, така и своите пациенти.

4.9. УС на САБ препоръчва на СТ да имат валидна застраховка за гражданска и професионална отговорност.

5. Обучение и нива на СТ.

5.1. Всички регистрирани практикуващи СТ са длъжни да са преминали цялостната, многоетапна програма на обучение, утвърдена от УС на САБ и предлагана от акредитираните от производителите на приборите СКЕНАР преподаватели за България. Програмата включва Начален курс, Основен курс, Продължаващо професионално обучение (ППО)

5.2. Минималните изисквания за включване в Списъка на практикуващите СТ на САБ:

• Да притежава медицинска квалификация съгласно чл. 167 от ЗЗ
• успешно завършени две нива на Начален курс и Основен курс по СКЕНАР терапия – (съществуващата към момента и публикувана на сайта на САБ програма за базово обучение.)
• участие в мероприятие за ППО поне веднъж годишно;
• представена в писмена форма, утвърдена от УС на САБ, информация за минимум 3 случая на лечение на пациенти
• да работи с прибор СКЕНАР

5.3. За да бъде включен в СПИСЪКА, всеки терапевт трябва да подаде молба до УС, придружена от документите удостоверяващи наличието на условията по т. 5.2, след което УС издава РЕШЕНИЕ подписано най малко от трима членове на УС на САБ.

5.4. След успешно лечение на определен брой пациенти, практикувайки определен минимален период от време и взимайки предвидените изпити, регистрираният СТ може да бъде поканен да премине обучение за напреднали, за да стане СКЕНАР преподавател или специалист по определени приложения на СКЕНАР.

6. Законови изисквания.

6.1. СТ е длъжен да действа в съответствие с всички закони, отнасящи се до практикуването на комплементарна и алтернативна медицина и здравеопазването в страната.

6.2. СТ няма да лекува заболяване, което му е забранено от закона. Отговорност на всеки СТ е да бъде информиран кои болести не може да лекува и тяхното медико-правно положение.

6.3. Болести, за които е необходимо задължително предизвестие, ще бъдат докладвани съгласно действащото законодателство.

7. Лошо професионално поведение, оплаквания и дисциплинарни процедури.

7.1. Всички регистрирани СТ изрично приемат да спазват разпоредбите на този Кодекс. Непознаването му не може да бъде основание за оправдание.

7.2. КЕ може да предупреди и да поиска в определен срок писмено обяснение от СТ, който действа в нарушение на този Кодекс. КЕ се задължава да разгледа всички обстоятелства по конкретния случай и да вземе отношение в едномесечен срок от получаване на исканата информация.

7.3. КЕ може да предложи пред УС за изключване всеки СТ от Регистъра, ако той продължава да действа в нарушение на този Кодекс.

7.4. СТ ще бъде автоматично отстранен от Регистъра ако бъде признат за виновен от всеки съд за:

агресивно поведение спрямо свой пациент
друго престъпно деяние, което противоречи на професионалното му положение и репутация на регистриран СТ.

7.5. Всяка форма на зависимост към наркотици или други упойващи вещества се приема като основание за прекратяване на регистрацията на СТ и може да доведе до неговото отстраняване с решение на УС.

7.6. СТ, обект на дисциплинарна процедура, може да подаде молба до УС на САБ за преразглеждане решението на КЕ.

7.7. УС на САБ трябва да определи подходящо време в дневния ред на следващото си заседание, на което молбата на СТ ще бъде изслушана. Молбата трябва да е представена лично от засегнатия. Всички решения на УС на САБ относно такива молби са окончателни.

7.8. Всеки пациент или трета страна, желаещ да подаде оплакване срещу регистриран СТ, може да го направи в писмена форма до УС. Такива оплаквания обаче ще бъдат ограничени до нарушения на този Кодекс. При всички останали случаи трябва да се премине по предвидените от законодателството юридически процедури.