Защо СКЕНАР е по-ефективен?

 
Няколко характеристики на СКЕНАР обясняват защо тази нова неинвазивна енерго-информационна медицинска технология, насочена към активиране на резервите на организма и подпомагане на неговите адаптационни възможности, се приема от все повече специалисти по света за идеалното електролечение.

1. С развитието на електротерапията и на електропунктурата като съвременна форма на класическата източна акупунктура, става ясно, че за успешно коригиране на патологичните промени в човешкия организъм са необходими такива електровъздействия, които са адекватни на естествената биоелектрична активност, т.е. ел.ток, сходен по своите параметри с ендогенните биоелектрични регулаторни сигнали. СКЕНАР генерира именно такива безвредни по форма и продължителност високоамплитудни биполярни токови импулси, които наподобяват физиологичния биоток. Поради уникалните физически характеристики на СКЕНАР сигнала, вероятността за възбуждане на тънките пептидергични С-влакна, е многогократно по-голяма, отколкото при другите методи за електролечение. Така, без да се смущават клетъчните функции, се активира максимална част от нервната тъкан, което е необходимо за да се получи оптимален адаптивен отговор от организма на пациента.

2. За да се постигне максимална терапевтичната ефективност е необходимо електровъздействието автоматично да променя своите параметри в съответствие с реакцията, която предизвиква в организма. Такова динамично съгласуване на параметрите на въздействието и състоянието на организма може да се постига само при наличие на постоянна информационна биологична обратна връзка.

СКЕНАР е първото в света електротерапевтично устройство, работещо на принципа на реална интерпретираща биологична обратна връзка (БОВ) между апарата и тялото. Отчитайки постоянната промяна на кожния импеданс в резултат на оказваното въздействие, СКЕНАР непрекъснато модулира формата и силата на сигнала. В хода на терапевтичния процес, всеки сигнал на уреда контролира телесната активност и в същото време е контролиран от постоянно променящото се състояние на организма. Поради това, всеки следващ сигнал е различен от предхождащия, което предотвратява привикването към въздействието, преди организмът да е генерирал достатъчно количество невропептиди, необходими за преодоляване на патологичния процес и възстановяване на хомеостазата.

3. Многогодишната практика е показала, че оптимален терапевтичен ефект се получава при максимална вариабилност на въздействащия сигнал в процеса на лечебната процедура. Изменението на формата на сигнала, свързана с промяната на електричния импеданс на кожата, се наблюдава до определен предел. Използвайки като основен критерий липсата на понататъшна динамика на комплексния импеданс на кожата (т.е. стабилизиране на електрофизиологичните параметри на кожата, а следователно и на параметрите на въздействащия сигнал поради наличието на БОВ), при технологията СКЕНАР (отново за първи път в света) е реализиран способа на индивидуално дозираното въздействие, което практически отстранява възможността от предозиране и възникване на нежелателни странични ефекти.

СКЕНАР технологията почива на концепцията, че минималната доза, необходима за предизвикване на ефект, е оптимална, като се акцентира върху информационната, а не толкова върху енергетичната компонента на електричното въздействие. Освен от уникалните характеристики на въздействащия сигнал и наличието на БОВ, значително по-голямата ефективност на СКЕНАР, в сравнение с обичайните методи за електролечение, се определя и от възможността за провеждане на СКЕНАР-експертиза в самия процес на терапията, което позволява да се оцени ефективността на процедурата и да се оптимизира нейното провеждане.

СКЕНАР-експертизата може да се реализира, както от самия терапевт по определени правила, така и напълно автоматично от електрониката на уреда в индивидуално-дозиран режим на работа. Чрез СКЕНАР-експертизата се определят много прецизно оптималните точки и зони за въздействие върху кожата, които са строго индивидуални при всеки пациент, при всяко отделно състояние, както и вида и продължителността на въздействието във всяка конкретна точка. Това води до ускоряване отделянето на ефективна доза НП, респ. на самия оздравителен процес. В редица случаи оптималните зони съвпадат с биологично активните точки и меридиани, известни от класическите методи на източната медицина. По този начин, СКЕНАР в значителна степен съчетава механизмите на действие на физиотирапията и на рефлексотерапията.

Така СКЕНАР може да оказва лечебно въздействие не само при всички случаи на успешно приложение на останалите електро-физиотерапевтични методи, но и при множество други патологични състояния на човешкия организъм - нещо характерно за класическите методи на рефлексотерапията – акупунктура, зонален контактен масаж, Су Джок и пр., чиято ефективност е доказана от хилядолетия. Това, което руските изследователи са постигнали, е възможността да се активират процесите на саморегулация и самовъзстановяване на организма чрез стимулация на тънките пептидергични С-влакна на НС, което позволява да се разглежда СКЕНАР като един изключително ефективен генератор на Регулаторните процеси в организма. По един съвсем естествен и деликатен начин, СКЕНАР помага на човешкото тяло да коригира и завърши собствената си оздравителна програма, стимулирайки освобождаването на неговите “вътрешна аптека от химични вещества” - НП и осигурявайки на организма “свободата на избор” за необходимите лечебни субстанции. Това прави терапевтичния процес максимално физиологичен и обяснява липсата на усложнения, негативни странични ефекти и абсолютни противопоказания, както и защо СКЕНАР-терапията не атакува само конкретния активен патологичен процес, но едновременно с това води и до подобряване на общото физическо и психическо състояние, до възстановяване здравето на пациента като цяло.

Всички тези качества правят СКЕНАР-ТЕРАПИЯТА наистина идеалното до настоящия момент електролечение, а според убеждението на все повече специалисти, това може да се окаже водещата медицинска технология на новото хилядолетие, защото СКЕНАР е първата неинвазивна, биоуправляема, индивидуалнодозирана електоимпулсна терапия.

СКЕНАР е едно великолепно съчетание на модерната електронна технология с древното лечителско изкуство на Изтока. Поради това, независимо от своите специфични особености, СКЕНАР-терапията почива на същите, издържали проверката на хилядолетията, основни терапевтични принципи, както и традиционната източна медицина.