Обучение

 • д-р Румяна Кузмова<br>Специалист “Обща медицина”<br>лекар хомеопат<br>СКЕНАР терапевт<br>gsm: 088 862 03 84
  д-р Румяна Кузмова
  Специалист “Обща медицина”
  лекар хомеопат
  СКЕНАР терапевт
  gsm: 088 862 03 84

УЧЕБНИ КУРСОВЕ ПО СКЕНАР ТЕРАПИЯ

“СКЕНАР Център - България” ООД е организацията оторизирана да провежда обучение по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза в България, съгласно подписания с ОКБ РИТМ, Русия договор.

Консултант и преподавател в “СКЕНАР Център - България” е д-р Румяна Кузмова.

 

УЧЕБНИЯТ ПЛАН е организиран на 3 нива:

 1. Начален курс (продължителност 3 дни)
 2. Основен курс - I-во ниво (продължителност 3 дни)
 3. Основен курс - II-ро ниво (две части по 3 дни, с преподавател от чужбина)
ДРУГИ КУРСОВЕ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 1. Курс за работа с прибори за домашна употреба (продължителност 1 ден)
 2. Индивидуално обучение

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ на курсовете:

В ПЛОВДИВ – “СКЕНАР Център - България”,
бул. “Васил Априлов” № 9,
Тел./факс: 032/641001

 

 • Начален курс

  Обучение

  Продължителност: 3 дни

  Цел: Курсистите да бъдат запознати със СКЕНАР като нова енерго-информационна терапевтична технология, с устройството и принципите на действие на СКЕНАР приборите.

  ПРОГРАМА
   
  Първи Ден


  1. СКЕНАР терапия – нова медицинска технология.
  Въведение, определение, историческа справка, отличителни особености.

  2. Прибори СКЕНАР
  Видове, устройство, параметри и режими на работа. Допълнителни електроди.

  3. Практика:
  Работа с приборите СКЕНАР - управление, режими, понятие за базови параметри, въздействие, усещане по кожата.

  4. Понятие за здраве и болест.
  Медицински и философски аспекти на това понятие. Холистични принципи в СКЕНАР-терапията.

  5. Системата "ОРГАНИЗЪМ - ПРИБОР".
  Елементи на системата, формиране на взаимодействие, биологично обратна връзка (БОВ), функции и задачи на отделните елементи.

  6. Работа с прибора "СКЕНАР".
  Работа с приборите в субективно дозиран режим (Диаг 0): показания, правила, основни признаци за въздействие, допълнителни признаци за въздействие, съчетание
  на първични и вторични признаци.

  7. Практика.
  Усвояване на работата в СДР. Индивидуални упражнения в базов режим – реална практика.

  Втори ден


  1. Теоретични основи на единното възникване и единната корекция на заболяванията - предшественик на появата на СКЕНАР-терапията.
  Понятие за "Малка Асиметрия" като универсална зона за СКЕНАР-въздействие.

  2. Зони на въздействие.
  Класификация на зоните, алгоритъм в избора на зоните, алгоритъм в избора на стратегия на въздействие - кратност, време, продължителност, последователност,
  съчетание и редуване. Работа по инструкцията към прибора.

  3. Практика по работа в СДР на Общи зони на въздействие.
  Практически индивидуални упражнения.

  4. Ефекти на СКЕНАР терапията.

  5. Въведение в Индивидуално дозиран режим - ИДР.
  Базови парамети, понятия, варианти на използване.

  6. Практика.
  Работа в ИДР на локални зони.

  Трети ден


  1. Ответни реакции на организма на пациента и оператора в процеса на СКЕНАР терапия.
  Реакции от страна на адаптационите системи, дренажни реакции, реакции при СКЕНАР операторите, методи за профилактика и корекция.

  2. Практика в ИДР.
  Проверка на усвоеният материал, повторение, корекция.

  3. Основни принципи в СКЕНАР терапията.
  Запознаване с основни принципи при работа с приборите СКЕНАР – оплакването „тук и сега”, вектор, динамика и стабилност, асиметрия и малка асиметрия, цикличност и противоположност, съчетаване и редуване, принцип на малката достатъчност и оптималност.

  4. Многослойно лечебно одеяло - ОЛМ.
  История на създаването, устройство и механизъм на действие, правила за използване.

  5. Порядък на работа с пациентите.

  6. Въпроси и отговори.

 • Основен курс - I-во ниво

  Обучение

  Продължителност: 3 дни

  Цел: Kурсистите да получат необходимите теоретични и практически знания, необходими за да започнат самостоятелно лечение на пациенти.

  ПРОГРАМА
   
  Първи Ден


  1. Медицинска физика. Особености на параметрите на въздействие в СКЕНАР терапията.

  Енергия, честота, амплитудна модулация, демпфериране, интензивност, задръжка (зазор), комбинирани режими за работа: FM, Sw, FMVar. Практика.

  2. Работа в ИДР (Диаг-1).
  Начална реакция, доза, скорост, нула, коефициент на формата.

  3. Генерални зони (общи зони на въздействие).
  група генерални зони, маршрути, вектори, показания за работа по генералните зони.

  4. Принцип "Выше" и правило "выше всех".

  5. Практика.
  Практически упражнения по работа в ИДР по генералните зони на принципа "Выше".

  Втори ден


  1. Механизъм на действие на СКЕНАР терапията.

  2. Съчетания и несъчетания в СКЕНАР терапията.

  3. Зони за локално и проекционно въздействие.

  4. Практика.

  5. Зони за общо и проекционно въздействие.

  6. Практика.

  7. Принципи при неотложната СКЕНАР терапия.

  Трети ден


  1. Особености на СКЕНАР терапията при лечение по системи и органи.

  - проблеми на дихателната система,
  - проблеми на сърдечно-съдовата система, сърдечна зона, работа при съдова патология,
  - проблеми на пикочо-половата система и пикочо-половата зона,
  - проблеми в гинекологията и гинекологичните зони,
  - зона корем,
  - неврологични проблеми,
  - проблеми на ставите,
  - проблеми в оториноларингологията (уши, нос и гърло)
  - офталмологични проблеми,
  - особености на работа при проблеми в ендокринологията.

  2. Общи принципи на лечение на остри и хронични състояния.

  3. Особености на СКЕНАР терапията при стари хора и деца.

  4. Алгоритъм на създаване на лечебния курс.

  5. Практика.
  Съставяне на лечебна програма и нейното изпълнение, като решаване на ситуационна задача.

  6.Отговори на въпроси по работа с приборите СКЕНАР, допълнителните електроди и лечебното одеяло ОЛМ.

 • Индивидуален курс

  Обучение

  Продължителност: по договаряне

 • Страници: 1