Начален курс

Обучение

Продължителност: 3 дни

Цел: Курсистите да бъдат запознати със СКЕНАР като нова енерго-информационна терапевтична технология, с устройството и принципите на действие на СКЕНАР приборите.

ПРОГРАМА
 
Първи Ден


1. СКЕНАР терапия – нова медицинска технология.
Въведение, определение, историческа справка, отличителни особености.

2. Прибори СКЕНАР
Видове, устройство, параметри и режими на работа. Допълнителни електроди.

3. Практика:
Работа с приборите СКЕНАР - управление, режими, понятие за базови параметри, въздействие, усещане по кожата.

4. Понятие за здраве и болест.
Медицински и философски аспекти на това понятие. Холистични принципи в СКЕНАР-терапията.

5. Системата "ОРГАНИЗЪМ - ПРИБОР".
Елементи на системата, формиране на взаимодействие, биологично обратна връзка (БОВ), функции и задачи на отделните елементи.

6. Работа с прибора "СКЕНАР".
Работа с приборите в субективно дозиран режим (Диаг 0): показания, правила, основни признаци за въздействие, допълнителни признаци за въздействие, съчетание
на първични и вторични признаци.

7. Практика.
Усвояване на работата в СДР. Индивидуални упражнения в базов режим – реална практика.

Втори ден


1. Теоретични основи на единното възникване и единната корекция на заболяванията - предшественик на появата на СКЕНАР-терапията.
Понятие за "Малка Асиметрия" като универсална зона за СКЕНАР-въздействие.

2. Зони на въздействие.
Класификация на зоните, алгоритъм в избора на зоните, алгоритъм в избора на стратегия на въздействие - кратност, време, продължителност, последователност,
съчетание и редуване. Работа по инструкцията към прибора.

3. Практика по работа в СДР на Общи зони на въздействие.
Практически индивидуални упражнения.

4. Ефекти на СКЕНАР терапията.

5. Въведение в Индивидуално дозиран режим - ИДР.
Базови парамети, понятия, варианти на използване.

6. Практика.
Работа в ИДР на локални зони.

Трети ден


1. Ответни реакции на организма на пациента и оператора в процеса на СКЕНАР терапия.
Реакции от страна на адаптационите системи, дренажни реакции, реакции при СКЕНАР операторите, методи за профилактика и корекция.

2. Практика в ИДР.
Проверка на усвоеният материал, повторение, корекция.

3. Основни принципи в СКЕНАР терапията.
Запознаване с основни принципи при работа с приборите СКЕНАР – оплакването „тук и сега”, вектор, динамика и стабилност, асиметрия и малка асиметрия, цикличност и противоположност, съчетаване и редуване, принцип на малката достатъчност и оптималност.

4. Многослойно лечебно одеяло - ОЛМ.
История на създаването, устройство и механизъм на действие, правила за използване.

5. Порядък на работа с пациентите.

6. Въпроси и отговори.