Устав

 

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА

„СКЕНАР АСОЦИАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ”

/с измененията, приети от ОС на 17.03.2018 г./

 

Днес, на учредително събрание, състояло се в гр. Пловдив на 15.03.2009 г., водени от разбирането, че СКЕНАР - терапията е първата неинвазивна, биоуправляема, индивидуалнодозирана електроимпулсна терапия, насочена към активиране на адаптационните и възстановителни възможности на човешкия организъм, съчетаваща принципите на древното източно лечителско изкуство с постиженията на съвременната електроника, долуподписаните учредители съставихме, приехме и подписахме настоящия устав, както следва:

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА „СКЕНАР АСОЦИАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ”.

  (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

 (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува, като към  наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на сдружението е гр. Пловдив, а адресът му е гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов”9. Адресът на сдружението може да се измени по решение на Управителния съвет.

 

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна /на членовете си/ полза.

 

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

Утвърждаване и популяризиране на СКЕНАР-терапията /терапия чрез използване на апарат „СамоКонтролируем Енерго Невро Адаптивен Регулатор”, генериращ безвредни по форма и  продължителност високоамплитудни биполярни токови импулси, които наподобяват физиологичния биоток/ в медицинските среди и в обществото като цяло;

Развитие на теорията и практиката на СКЕНАР-терапията.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

Запознаване на обществото чрез презентации, публикации в медиите и участия в обществени мероприятия с теорията и практиката на СКЕНАР-терапията;

Организиране на издателска ндейност, семинари, национални и с международно участие симпозиуми и научно-практически конференции;

Изготвяне на дългосрочни програми за обучение на своите членове и партньори  и организиране на курсове за повишаване квалификацията на СКЕНАР-терапевтите с участието на чуждестранни лектори;

Участие в международни конференции и други международни СКЕНАР - мероприятия.

Създаване и поддържане на Интернет страница.

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да внася ежегодно членския си внос;

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за постигане целите на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават, освен имуществените, върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 

Придобиване на членство

Чл. 12. Нови членове на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в тримесечен срок и внася кандидатурата в най-близкото заседание на Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

Прекратяване на членство

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член-физическо лице;

 3. с изключване;

 4. с прекратяването на юридическо лице - член на сдружението;

 5. при отпадане.

 (2) При прекратяване на членството, сдружението няма имуществени задължения към прекратилия участието си член, освен при ликвидация по реда на чл. 49, ал. 3 от настоящия устав.

 (3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по - нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на член е налице, когато същият не внесе в срок която и да е определена с устава или с решение на Общото събрание имуществена вноска, или системно не участва в дейността на сдружението, за което е задължен с устава, решение на Общото събрание, или Управителния съвет. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Отпадналият член не се кани за участие в Общото събрание и не се взема предвид при определяне на кворума на същото. Отпадналият член има право да оспори пред Общото събрание наличието на основанията за отпадането си и поиска възстановяване на членството си в месечен срок от узнаване на отпадането си, но не по-късно от следващото заседание на Общото събрание на сдружението.

 

III. ИМУЩЕСТВО И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението ще се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, пари, вземания и други права.

 

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят ежегодни имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в годишен размер, определен от Общото събрание и се заплаща до края на месец март на съответната година. За първата година на съществуване на сдружението, или до промяната му от Общото събрание, размерът на членския внос е 40 /четиридесет/ лева. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ плюс 10 процентни пункта годишно.

(2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с решението на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на договор за заем, или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Договорите се сключват възоснова на решение на Управителния съвет, с което се определят съществените условия на договора, при съобразяване на ал. 4 от този член.

(4) Размерът на лихвите по заемите по ал. 3 се определя от Общото събрание на сдружението. Ако Общото събрание не реши друго занапред, лихвата по заем не може да надхвърля основния лихвен процент, определен от БНБ плюс 5 /пет/ процентни пункта годишно.

 

Стопанска дейност

Чл. 16. Сдружението не извършва стопанска дейност.

 

Покриване на загуби

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез равни допълнителни вноски от членовете на сдружението.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

 

Състав на Общото събрание

Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично, или чрез представител.

 

Представителство

Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители, или изрично упълномощено от последните лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само писмено упълномощено физическо лице.

(3) Пълномощните за участие в Общото събрание на сдружението могат да бъдат издадени само за конкретно заседание на събранието. Ако пълномощното не съдържа конкретни ограничения, счита се, че пълномощникът е овластен да гласува по оповестените точки от дневния ред така, както намери за добре.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Един пълномощник може да представлява най-много трима члена на сдружението в Общото събрание.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;

4. приема и изключва членове;

5. избира и освобождава председателя и членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;

6. назначава и освобождава регистрирани одитори;

7. одобрява годишния финансов отчет;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

10. взема решение за откриване и закриване на клонове;

11. взема решение за участие в други организации;

12. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

13. приема бюджета на сдружението;

14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

17. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

 

Провеждане на общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

(2) При необходимост Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет като извънредно.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива, или по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок от искането на членовете за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове, или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, която се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира адресът на сдружението. Копие от поканата се изпраща по пощата, чрез телефакс или по електронната поща на последните посочени от членовете на сдружението данни за връзка /адрес, факсов номер, електронен адрес/.

(4) Поканата съдържа дневен ред, по възможност предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от поставянето и изпращането на копие от поканата по ал. 3, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Ако броят на членовете на сдружението надхвърли петдесет, поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията не по-късно от 30 дни преди датата на насроченото Общо събрание.

 

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно на датата на изпращане на копието от поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член в офиса на сдружението.

 

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на членовете, които се явяват. Правилото на предходното изречение се прилага в случаите на приемане на решения за изменение и допълнение на устава и за преобразуване и прекратяване на сдружението съобразно чл. 29, ал.2.

 

Право на глас

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член или негов представител няма  право на глас при гласуването за:

1. предявяване на искове на сдружението срещу него;

2. предприемане на действия, или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

 

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите. Броят на въздържалите се не се взема предвид при определяне на мнозинството.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите, ако присъстващите са повече от половината от общия брой на членовете.

 

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били посочени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решавани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено със самото решение.

 

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет. Председателят при необходимост може да упълномощи писмено друг член на Управителния съвет за осъществяване на представителството. В случай на прекратяване на членството, или смърт на Председателя, сдружението се представлява от останалите членове на Управителния съвет съвместно, до избора на нов Председател.

(2) Членовете на Управителния съвет и неговият Председател се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години. Те продължават да изпълняват функциите си и след този срок, до избора и вписването на нови Управителен съвет и Председател.

(3) Управителният съвет е в състав от 5 (петима) члена, включително Председателят му, които са членове на сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител, или изрично упълномощено от последния физическо лице.

(5) Членове на Управителния съвет и Председател могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/6/ Със свое решение Управителният съвет може да назначи Секретар на сдружението, който да осъществява функциите по водене на деловодството и финансите на сдружението. При необходимост и за целта Председателят снабдява секретаря с пълномощни в необходимата форма.

Чл. 33. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. притежават подходяща квалификация и опит;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на четири месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. При неотложност и невъзможност за свикване на Управителния съвет от Председателя, или отказ на последния, Управителният съвет може да се свика на заседание по съвместно искане на двама от неговите членове.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако всички членове са редовно поканени и присъстват поне трима от членовете на Управителния съвет. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този ред се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са подписали единодушно съответното решение.

/4/ Решенията на Управителния съвет са задължителни за Председателя.

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона отчетна информация за дейността на сдружението, при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

 Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия и бездействия, с които увреждат интересите на сдружението

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

 Управител

Чл. 38. По решение на Общото събрание функциите на управителен съвет могат да бъдат възложени за изпълнение от едно физическо лице – управител.

 

 Възнаграждение на членовете на Управителния съвет /управителя/

Чл. 39. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Управителния съвет /управителя/ се определя от Общото събрание на членовете на сдружението.

 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

 Документи по годишното приключване

 Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

 

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

 

Назначаване на независими одитори

 Чл. 42. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

 (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

Приемане на годишното приключване

 Чл. 44. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

Книги на дружеството

 Чл. 47. (1) Подписаните протоколи на Общото събрание и Управителния съвет се подвързват в специални книги. Книгите се съхраняват от Председателя на Управителния съвет. Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от протоколите.

 (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и идентификационните данни на членовете - юридически лица. Всеки член е длъжен да заяви максимално възможния брой средства за връзка с него – телефонни и факсови номера, електронни адреси и др. под., както и да поддържа актуална информацията в сдружението за това.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Основания за прекратяване

Чл. 48. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 49. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от закона действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя поравно между членовете на сдружението, които към датата на прекратяването изцяло са издължили определените с устава и решенията на Общото събрание имуществени вноски към сдружението.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 Чл. 51. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание, състояло се на 15.03.2009 г. в гр. Пловдив, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

Изменения в устава са приети с протоколно решение на Общото събрание, проведено на 17.03.2018 г. в гр. Пловдив.

 

УЧРЕДИТЕЛИ: /подписи/